เวลาทำการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้มีการซื้อขายประจำวันด้วยระบบการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ยกเว้น การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

  

ช่วงเวลาซื้อขาย

เวลาซื้อขาย

วิธีการซื้อขาย

ประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 1 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session I)

9.30 น. ถึง T1

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1 (Trading Session I)

T1 ถึง 12.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in)

หยุดพักการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session II)

14.00 น. ถึง T2

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II)

T2 ถึง 16.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)

ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

16.30 น. ถึง T3

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)
ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

T3 ถึง 17.00 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
  (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)
 • การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Trade Report – Off-hour)
ปิดทำการซื้อขาย

17.00 น.

   

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้มีการซื้อขายประจำวันด้วยระบบการซื้อขาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาซื้อขาย

เวลาซื้อขาย

วิธีการซื้อขาย

ประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการ เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session)

9.30 น. ถึง T1

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการ (Trading Session)

T1 ถึง 16.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in)*
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in)*

ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

16.30 น. ถึง T3

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

T3 ถึง 17.00 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่
  (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Trade Report – Off-hour)
ปิดทำการซื้อขาย

17.00 น.

   

*การบันทึกรายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in) และการบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in) ให้ทำรายการภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หมายเหตุ


T1 คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.
T2 คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น.
T3 คือ เวลาปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.

Write us

Find us at the office

Zawodniak- Bushar street no. 43, 41415 Nouakchott, Mauritania

Give us a ring

Janeicia Dischner
+77 583 658 542
Mon - Fri, 10:00-15:00

Tell us about you