commodity

noun /kəˈmɑːdəti/

 • (obsolete) Convenience; usefulness, suitability. [15th-19th c.]

translations commodity

Add

 • kalakal

  en primary product as object of trade

  It was considered a commodity in ancient Rome.

  Ito’y itinuturing na isang kalakal sa sinaunang Roma.

 • One of the most precious commodities we all have is time.

  Isa sa pinakanatatanging bagay na mayroon tayong lahat ay oras.

Less frequent translations

kasangkapan · bili · benta

Leopard pelts, elephant ivory, tiger bones, rhino horns, and turtles are among currently banned commodities.

Ang mga balat ng leopardo, garing ng elepante, buto ng tigre, sungay ng rhino, at mga pagong ay kabilang sa ipinagbabawal na mga kalakal sa kasalukuyan.

jw2019

In addition, blubber and baleen were important commodities at the time.

Hindi lang iyan, ang blubber at ang baleen ay mahahalagang paninda noong panahong iyon.

jw2019

The magazine quoted sleep expert Terry Young as saying: “People have regarded sleep as a commodity that they could shortchange.

Sinipi ng magasin ang eksperto hinggil sa pagtulog na si Terry Young na nagsasabi: “Itinuturing ng mga tao ang pagtulog bilang isang bagay na maaari nilang ipagkait sa sarili.

jw2019

And peanut products also find their way into many everyday commodities. —See above.

At makikita rin ang mga produkto ng mani sa maraming araw-araw na paninda. —Tingnan sa itaas.

jw2019

Perfumes or perfumed oils were a valued commodity on a par with silver and gold.

Ang mga pabango o mababangong langis ay napakahalaga ring gaya ng pilak at ginto.

jw2019

Fish is a major export commodity.

Isda ang pangunahing produktong iniluluwas.

jw2019

I learned that daily bread is a precious commodity.

Nalaman ko na ang kakainin sa araw-araw ay napakahalaga.

LDS

Since I am the elusive one, a commodity for many hard to come by, it would seem that great care should be taken as to how I am spent.

Yamang ako ay mailap, isang bagay na mahirap makuha at mapagkasiya, tila makabubuti na pakaingat kung paano ako gagastahin.

jw2019

Sadly, years of civil war in Afghanistan have made this mineral-rich commodity readily available.

Nakalulungkot naman, ang gera sibil sa Afghanistan na tumagal ng mga taon ang nagpangyari na madaling makakuha ng bilihing ito na mayaman sa mineral.

jw2019

Financial markets collapsed, as did the prices of commodities.

Ang pinansiyal na mga pamilihan ay gumuho, gayundin ang presyo ng mga kalakal.

jw2019

(Es 1:6) Marble is also listed as one of the precious commodities of “the traveling merchants of the earth” who weep over Babylon the Great’s fall into destruction. —Re 18:11, 12.

(Es 1:6) Nakatala rin ang marmol bilang isa sa mahahalagang paninda ng “mga naglalakbay na mangangalakal sa lupa” na tumatangis dahil sa pagbagsak ng Babilonyang Dakila tungo sa pagkapuksa. —Apo 18:11, 12.

jw2019

In recent years there have been dramatic price fluctuations in oil, metals, and other basic commodities.

Nitong nakaraang mga taon nagkaroon ng biglang pagbabagu-bago sa presyo ng langis, metal, at ng iba pang pangunahing kalakal.

jw2019

Incense was such a desirable and thus valuable commodity in ancient times that its ingredients became important items of trade.

Lubhang kanais-nais at napakahalagang bilihin ang insenso noong sinaunang panahon anupat ang mga sangkap nito ay naging mahalagang mga kalakal.

jw2019

Our Relief Society president volunteered to visit with the mother to ascertain their temporal needs and to work with them in obtaining any commodities they needed—which, of course, was her responsibility according to the program of the Church.

Nagboluntaryo ang aming Relief Society president na kausapin ang ina para malaman ang mga temporal nilang pangangailangan at makipagtulungan sa kanila sa pagkuha ng mga kailangan nila—na responsibilidad niya, mangyari pa, ayon sa programa ng Simbahan.

LDS

Hygiene and cleaning kits, food, water, kitchen sets, bed linen, and other commodities helped clean homes and establish temporary housing.

Mga panlinis ng katawan at ng kabahayan, pagkain, tubig, gamit sa kusina, kubrekama, at iba pang kagamitang nakakatulong sa paglilinis ng bahay at pagtatayo ng pansamantalang tirahan.

LDS

One delegate summarized the problem: “Children are bought and sold as sexual and economic commodities.

Ganito binuod ng isang delegado ang problema: “Ang mga bata ay binibili at ibinebenta na parang mga bilihin para sa sekso at sa negosyo.

jw2019

Shortages of lumber supplies result in exorbitant prices for wood, one of the world’s basic and formerly plentiful commodities.

Ang kakapusan ng mga panustos na kahoy ang dahilan ng napakataas na halaga ng kahoy, isa sa pangunahin at dating saganang pangangailangan ng daigdig.

jw2019

It is an economic process that uses inputs to create a commodity or a service for exchange or direct use.

Ito ay isang prosesong ekonomiko na gumagamit ng mga input upang lumikha ng isang komoditad para sa pagpapalit o direktang gamit.

WikiMatrix

(Joel 3:6) Can God overlook Tyre’s treating his covenant people as mere trading commodities?

(Joel 3:6) Maaari bang palampasin ng Diyos ang pakikitungo ng Tiro sa kaniyang tipang bayan na wari bang mga bagay na kinakalakal lamang?

jw2019

(1Ki 10:22) While certain of Solomon’s ships made trips to Ophir (evidently in the Red Sea area; 1Ki 9:26-28), 2 Chronicles 9:21 mentions ships “going to Tarshish” (likely in Spain) in connection with the carrying of the above commodities, including peacocks.

(1Ha 10:22) Bagaman ang ilan sa mga barko ni Solomon ay naglakbay patungong Opir (maliwanag na sa lugar ng Dagat na Pula; 1Ha 9:26-28), binabanggit ng 2 Cronica 9:21 na may mga barkong “pumaparoon sa Tarsis” (malamang ay sa Espanya) para magdala ng nabanggit na mga kalakal, kasama na ang mga paboreal.

jw2019

“Bronze is a valuable and highly recyclable commodity,” writes Allen.

“Mahalaga ang bronse at madaling iresiklo,” ang isinulat ni Allen.

jw2019

It has become “an impersonal commodity whose purpose is to entice attention to a product,” said a sex therapist.

Ito’y naging “isang di-personal na paninda na ang layunin ay akitin ang pansin sa isang produkto,” sabi ng isang sex therapist.

jw2019

When an advertiser is employed to sell a commodity, morality does not necessarily come into it.

Kapag ang isang tagapag-anunsiyo ay iniempleo upang magbili ng isang paninda, hindi kailangang pumasok dito ang moralidad.

jw2019

Its wide usage made wine a commodity of trade (Ne 13:15), “the wine of Helbon” (preferred by the kings of Persia) and “the wine of Lebanon” being particularly famous.

Dahil malawakan itong ginagamit, ang alak ay naging panindang ikinakalakal (Ne 13:15), anupat partikular na napabantog ang “alak ng Helbon” (na mas pinipili noon ng mga hari ng Persia) at ang “alak ng Lebanon.”

jw2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Write us

Find us at the office

Zawodniak- Bushar street no. 43, 41415 Nouakchott, Mauritania

Give us a ring

Janeicia Dischner
+77 583 658 542
Mon - Fri, 10:00-15:00

Tell us about you